جدول قیمت گذاری

صفحه اصلی تعرفه ها
تعرفه های قیمت گذاری

پلن های قیمتی عالی برای شما!

با توجه به کسب و کار خودتان میتوانید پکیج مناسب را انتخاب و سفارش دهید.
پلن پایه
Ser06

ماهانه36 تومان

 • اپلیکیشن موبایل
 • طراحی اپلیکیشن آندروید
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار

Most
Popular

پلن حرفه ای
Ser07

ماهانه59تومان

 • طراحی اپلیکیشن اندروید
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
 • امنیت اطلاعات
پلن پیشرفته
Ser08

ماهانه120 تومان

 • اپلیکیشن موبایل
 • طراحی اپلیکیشن آندروید
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن پایه
Ser06

سالانه 360 تومان

 • اپلیکیشن موبایل
 • طراحی اپلیکیشن آندروید
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار

Most
Popular

پلن حرفه ای
Ser07

سالانه590تومان

 • طراحی اپلیکیشن اندروید
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
 • امنیت اطلاعات
پلن پیشرفته
Ser08

سالانه1200 تومان

 • اپلیکیشن موبایل
 • طراحی اپلیکیشن آندروید
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار